حریم خصوصی در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این بدان جهت است که حیثیت و اعتبار انسان در حوزه فردی و هم چنین در بین کسانی که با او در حوزه عمومی زیست می کنند، نزد خداوند اهمیت بالایی دارد. خداوند متعال برای آنکه جامعه را در مسیری قرار دهد که روابط انسانی خالی از هرگونه تضاد و درگیری بوده و در جهت وفاق اجتماعی گام بردارند، رعایت حریم خصوصی افراد را در قالب دستورات اخلاقی و احکام دینی بر پیامبران خود وحی نموده تا آن را به گوش مردمان برسانند. این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی کرده است به سوالات مطرح شده در ارتباط با ارزش و اهمیت حریم خصوصی و تطبیق آن در فضای حقیقی و مجازی پاسخ دهد و در این راستا تلاش نموده است نظر اسلام را در پاسداشت حریم خصوصی بر مبنای سه اصل کرامت انسان، حرمت مومن و عمومیت اذن بیان نماید. همچنین با برجسته کردن هنجارهای اخلاقی حریم خصوصی در حوزه کاربران و مدیران فضای مجازی، مفاهیم اخلاقی را بازخوانی کرده است..

این سامانه حفظ صیانت از حریم خصوصی کاربران راطبق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران رعایت می نماید.