درخواست پذیرش ثبت نام آموزشگاه

موسسین محترم آموزشگاه ها برای استفاده از امکانات این پلت فرم ابتدا باید مشخصات خواسته شده طبق فرم زیر را تکمیل ومنتظر تماس از طرف کارشناسان ما باشند. این فرایند برای پبیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و حفظ ارزش آموزشگاه های معتبر در نظر گرفته شده است .

لطفا موارد خواسته شده را بدقت وارد نمایید

1/3لطفا مشخصات خود را وارد کنید

2/3آدرس خود را وارد کنید

3/3رشته های آموزشی