درباره ما

داستان ما

حضور ما در آموزش های مهارتی و آکادامیک به سال 1375 بر میگردد

آموزشهای فنی و حرفه ای با تکیه بر مهارت آموزی را از سال 1375 در آموزشگاههای استان آغاز

و همزمان با آموزش در دانشگاه های مختلف تجربیات مهارتی و دانشگاهی خود را ارتقاء دادیم